Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.RADAMONTESSORI.PL 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym  prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.radamontessori.pl, oraz warunki  sprzedaży dostępnych w Serwisie materiałów i usług. Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego  regulaminu jest STOWARZYSZENIE POLSKA RADA MONTESSORI z siedzibą przy ul. Lwowskiej  11 lok. 3, 00-660 Warszawa (adres do doręczeń: ul. Lwowska 11/3, 00-660 Warszawa), NIP: 

7010704350, REGON: 367802034, adres e-mail: biuro@radamontessori.pl. 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców  korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i  tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

II. Definicje 

1. Sprzedawca – Autor, właściciel i administrator Serwisu STOWARZYSZENIE POLSKA RADA  MONTESSORI z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11 lok. 3, 00-660 Warszawa, NIP: 7010704350,  REGON: 367802034 

2. Autor – firma opisana szczegółowo w punkt 1 ust. 1 Regulaminu. 

3. Sklep/Serwis – internetowy serwis usługowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  www.radamontessori.pl, pozwalający na wyszukiwanie i oglądanie treści oferowanych  w Serwisie, w tym Produktu oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje  i recenzje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi  treści i oprogramowanie. 

4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu  działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu. 

6. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której  przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego  

systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zapisu i zmierzające  bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą 9. Formularz Zapisu – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie  Zamówienia, w szczególności poprzez zapisanie się oraz określenie sposobu dostawy i  płatności. 

10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy między  Klientem a Sprzedawcą, w szczególności kurs/warsztat online lub stacjonarny.  11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest  świadczenie przez Sprzedawcę odpłatnych usług dostępnych w Serwisie. 

12. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu www.radamontessori.pl.

III. Kontakt z Serwisem 

1. Siedziba Sprzedawcy: ul. Cybernetyki 13, 02- 677 Warszawa. 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@radamontessori.pl 

3. Numer kontaktowy Sprzedawcy: 667 879 300 

4. Wskazane w niniejszym punkcie dane kontaktowe stanowią jedyną formę kontaktu  dostępną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 

5. Klient w celu sprawnego użytkowania Serwisu powinien dysponować aktywnym i  czynnym adresem e-mail oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym  w działającą przeglądarkę internetową.  

IV. Postanowienia ogólne 

1. Każdy użytkownik Internetu, w szczególności Klient może swobodnie wchodzić na stronę  Serwisu. 

2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub  likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika  prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu  Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub  niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

4. Przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 3 rozumie się w szczególności zdarzenie o charakterze  nagłym i nadzwyczajnym, niezależne od Sprzedawcy, którego nie mógł on przewidzieć oraz  któremu nie był w stanie zapobiec. 

5. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

V. Zasady składania Zamówienia i wykonania Umowy 

1. W przypadku biletu na Konferencje klient wypełnia Formularz rejestracyjny, a następnie  wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,  opłaca zamówienie w określonym terminie. 

2. Klient otrzyma bilet po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty dokonanej poprzez  płatność online (PayU) lub po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym  Sprzedawcy.  

3. Klient każdorazowo, w zależności od wyboru rodzaju Produktu, zostanie poinformowany  mailowo o terminie i sposobie realizacji Zamówienia. 

4. Do skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia i wskazanie danych kontaktowych i adresowych. 

5. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane w formularzu są błędne, Sprzedający nie  ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania przez Klienta z Produktu.  6. Zamawiający Klient ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, jeśli nie otrzyma  

emaila z potwierdzeniem zakupu Produktu. Email może nie dotrzeć do Zamawiającego z  przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany  jest do wyjaśnienia tej sprawy ze Sprzedającym.

VI. Prawo do odstąpienia od Umowy 

Rezygnacja przez Uczestnika z udziału może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia,  przesłanego emailem oraz po osobistym potwierdzeniu telefonicznym pod nr tel. 604 528 181 

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji i Warsztatach Organizator pobierze opłaty  manipulacyjne w następujących wysokościach: 

1. 0% – jeśli rezygnacja z udziału nastąpi w ciągu 7 dni od daty przesłania Deklaracji  Zgłoszeniowej i wniesienia opłaty. 

2. 50% – jeśli rezygnacja z udziału nastąpi do dnia 31 marca 2023 r. włącznie. 3. 100% – wartości zamówienia w przypadku rezygnacji po 31 marca 2023 r. bez  ważnych przyczyn życiowych lub medycznych. 

VII. Reklamacje 

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem,  skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy  biuro@radamontessori.pl. 

2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji,  przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji  wymaga dłuższego czasu. 

3. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta: informacji i okoliczności dotyczących  przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu  doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo  odstąpieniu od Umowy oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i  przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu  poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji  złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

4. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Polska Rada Montessori poinformuje Użytkownika  za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie  rejestracji przez Formularz Zgłoszenia.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu  internetowego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, w tym umowy sprzedaży, a jeżeli Klient  wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane  dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu  przesyłki na zlecenie Administratora 

• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w  Sklepie internetowym 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i taką możliwość  gwarantuje mu Sprzedawca. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem  możliwości zawarcia tejże umowy.

IX. Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn  to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim  te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. O każdej zmianie, o której mowa w ust. 2, Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7  dniowym wyprzedzeniem. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy  o ochronie danych osobowych.