Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

Kim jesteśmy

Polska Rada Montessori jest oddziałem Międzynarodowej Rady Montessori (IMC, The International Montessori Council), powstałej w roku 1998. PRM ma za zadanie wspierać różnego rodzaju inicjatywy mające na celu propagowanie filozofii Montessori.

Struktura Rady

Co przyczyniło się do powstania Rady?

Do niedawna placówki Montessori, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, przez lata pracowały niezależnie od siebie. Samodzielnie stawiały czoła wyzwaniom, takim jak brak wykwalifikowanej kadry, niedobór miejsc doszkalania nauczycieli i dyrektorów, a także pracowników administracji. Te problemy są wspólne dla placówek na całym świecie: rekrutacja rodzin, utrzymanie wykwalifikowanej kadry, zmieniające się prawo oświatowe. Ta sytuacja trwała zdecydowanie za długo.

Dla większości świata pedagogika Montessori jest osobliwością, jeżeli nie dziwactwem. Nie dlatego, że opinia publiczna nie zgadza się z przyjętymi przez Montessori założeniami i podejściem, wręcz przeciwnie: większość praktyk, które można spotkać w naszych murach, było polecanych także przez szerokie grono uznanych i cenionych dziś pedagogów, takich jak Jean Piaget. Przyczyna tego wyobcowania z dominującego nurtu edukacji konwencjonalnej leży we wzajemnym niezrozumieniu. 

Edukacja Montessori to przede wszystkim edukacja pokoju. Dlatego zwłaszcza my, Montessorianie, musimy nauczyć się działać razem na rzecz promocji edukacji Montessori i pomagać sobie nawzajem w stawaniu czoła wspólnym wyzwaniom.

Nasze postawy i obawy przez dekady blokowały rozwój placówek Montessori. Dziś mamy wybór. Możemy nadal kontynuować dotychczasowe zachowania i nadal samodzielnie starać się rozwiązywać problemy, jednakże przy tym podejściu grozi nam prawdziwe niebezpieczeństwo bycia zepchniętym na margines edukacji w kraju. Możemy też zacząć wdrażać podstawowe założenia „Drogi Montessori”, kreując nową jakość pracy i współpracy.

Albo nauczymy się pracować razem i wspólnie stawiać czoła wyzwaniom, albo będziemy musieli pogodzić się z porażką. Wierzymy, że poprzez wspólną pracę możemy wynieść Montessori na najwyższy poziom i zbudować takie placówki, które już dziś będą zaspokajać potrzeby dzieci jutra.

Jak działamy?

Działalność PRM polega na inicjowaniu i wspieraniu lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz propagowania pedagogiki i filozofii Montessori (na terenie np. państwa, gminy, województwa czy miasta) oraz na koordynowaniu międzynarodowej współpracy różnie rozumianych społeczności montessoriańskich. Członkowie Rady mogą z jednej strony czerpać korzyści wynikające ze współtworzenia globalnej społeczności Montessori, z drugiej zachować indywidualny charakter organizacji, związany z kulturą, tradycją i obyczajami.

Nasza działalność jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb wszystkich placówek Montessori:

  1. Od wielu lat placówkom brakuje wykwalifikowanej kadry Montessori. Polska Rada Montessori aktywnie poszukuje coraz lepszych dróg do zachęcenia młodych i zdolnych ludzi do obrania tej ścieżki zawodowej.
  2. Rodzice często poszukują szkół oferujących prawdziwy program Montessori. Przy braku akredytacji placówek w naszym kraju jest to bardzo trudne. Polska Rada Montessori przy wsparciu IMC oferuje taką akredytację.
  3. Mimo wielu lat działalności placówek Montessori rodzice i pedagodzy konwencjonalni nie rozumieją, czym jest Montessori, i nie czują się komfortowo w naszych progach. Dlatego też jednym z naszych priorytetów jest znalezienie efektywnych dróg porozumienia, tak aby przesłanie Montessori mogło obiec cały świat.
  4. Wielu rodziców nadal dla swoich dzieci wybiera edukację Montessori jedynie na poziomie przedszkola, przenosząc je na dalsze etapy edukacji do placówek konwencjonalnych: państwowych lub prywatnych. Dlatego też ważne jest, by zapoznali się oni z korzyściami, jakie staną się udziałem ich dzieci, gdy pozostaną one w edukacji Montessori przez cały okres ich kształcenia.
  5. Obserwujemy zwiększającą się z roku na rok tendencję do wywierania na placówki nacisku przez rodziców, którzy żądają zmian w programie nauczania w duchu edukacji konwencjonalnej. Potrzebujemy opracowania kroków i współdziałania na tym obszarze, co pozwoli przekonać rodziców, że pracując zgodnie z naszymi przekonaniami, jesteśmy najbardziej efektywni i służymy dobru dzieci!

Ze względu na trudności w znalezieniu wykwalifikowanych dyrektorów, zaznajomionych z filozofią Montessori i specyfiką prowadzenia tego typu placówki, coraz częściej ta dziedzina jest oddawana w ręce ludzi o podejściu konwencjonalnym, co w rezultacie skutkuje dezorganizacją pracy. Placówki Montessori potrzebują montessoriańskich pracowników na każdym szczeblu, wszystkim nam zależy na zapewnieniu rodzinom miejsca zorganizowanego w sposób profesjonalny oraz spójnego zarówno pod względem metody, jak i filozofii rozumienia świata. Dlatego też oferta Polskiej Rady Montessori obejmuje dostarczanie Państwu programów rozwoju zawodowego dla dyrektorów i pracowników administracyjnych placówek.

Nasza misja

Misją Polskiej Rady Montessori jest wypracowanie porozumienia i nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami i organizatorami wszystkich form aktywności montessoriańskiej w Polsce. PRM daje zarówno nauczycielom, właścicielom placówek edukacyjnych, jak i rodzicom i miłośnikom Montessori okazję do zaistnienia i zaangażowania się na forum regionalnym i ogólnokrajowym, stwarzając możliwości do aktywnego działania na rzecz dzieci.

Polska Rada Montessori nie jest organizacją opierającą się o klasyczny, hierarchiczny model. Początki formy współpracy, jaką przyjęła PRM, wywodzą się z tradycji, w której ludzie regularnie zbierają się, aby wspólnie wypracować, dla dobra wszystkich, określoną politykę wobec bieżących spraw dotyczących danej społeczności. PRM podobnie kieruje się duchem kooperacji, zaufania i wspólnoty – miejsca, w którym wszyscy są szanowani i pożądani. Jej struktura bazuje na zasadach działania określonych przez filozofię Marii Montessori, niezależnie od przyjętej formy współpracy.