Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

Akredytacja

Dlaczego akredytacja jest potrzebna

Akredytacja to kierunkowskaz dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów.

Rodzicom daje pewność, że wybrane przez nich miejsce nauki ich dzieci zapewnia im przeszkolonych, doświadczonych i stale kształcących się nauczycieli; dostarcza im materiałów, dzięki którym nauka jest możliwa. Każda sala daje dziecku możliwość rozwoju zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami, a postępowanie osób zatrudnionych w placówce cechuje się wszystkim tym, o czym pisała i co podkreślała Maria Montessori. Akredytacja daje rodzicom pewność, że ich dzieci otrzymają prawdziwą edukację Montessori, na międzynarodowym poziomie.

Nauczycielom i dyrektorom proces uzyskiwania akredytacji daje możliwość rozwoju, wparcia w dostosowaniu organizacji pracy placówki tak, aby oferowała edukację na najwyższym poziomie. Dyrektor oraz nauczyciele otrzymują wsparcie podczas całego procesu akredytacji.

Poziomy przynależności placówek oświatowych i innych
do Polskiej Rady Montessori

Spis treści

Placówka członkowska PRM
Ten poziom przynależności jest kierowany do nowych placówek i niespełniających
wymogów placówki akredytowanej przez PRM.
Placówka akredytowana przez PRM
Ten poziom przynależności jest kierowany do placówek niespełniających wymogów
placówki akredytowanej przez PRM.
Placówka akredytowana międzynarodowo (IMC/PRM)
Ten poziom przynależności jest dla placówki spełniających wymogi akredytowanej
międzynarodowej (IMC/PRM).

Polska Rada Montessori (PRM) to oddział i integralna część Międzynarodowej Rady Montessori (IMC) z siedzibą w USA. Celem Rady Montessori jest wdrożenie najlepszych praktyk wypracowanych przez środowisko Montessori od ponad 100 lat.

Program akredytacji PRM stanowi gwarancję, że akredytowane placówki oferują montessoriańską edukację na najwyższym poziomie i zgodnie ze standardami właściwymi dla wzorcowych placówek, przyjętymi na całym świecie.

Dzięki członkostwo i akredytacji placówki edukacyjne będą postrzegane przez społeczność, a w szczególności przez rodziców i nauczycieli, jako bardziej wiarygodne.

Program Członkostwa PRM został stworzony dla placówek, które chcą oferować najwyższym poziomie edukacji, lecz nie mają wystarczających zasobów (kadry, czas i środki), aby uzyskać pełną akredytację.

Cel Programu Członkostwa i/lub Akredytacji w PRM

Głównym celem Programu członkostwa w Polskiej Rady Montessori jest przekazanie właścicielom i kierownictwu placówek montessoriańskich wiedzy z zakresu „najlepszych praktyk”, gwarantujących, że oferowany w tych placówkach program edukacyjny spełnia najwyższe standardy.

Drugim celem Programu Członkostwa i/lub Akredytacji PRM jest udostępnienie opinii publicznej informacji, które placówki montessoriańskie oferują program na najwyższym poziomie, właściwym dla tej metody nauczania.

Przyjęte standardy dotyczą przede wszystkim praktyki nauczania, ale nie gwarantują, że w przypadku każdego ucznia zostaną zrealizowane wszystkie cele pedagogiczne, jak również, że uda się całkowicie uniknąć porażek pedagogicznych.

Proces realizacji przyznania członkostwa i/lub akredytacji w PRM

Krok 1Dyrektor/ właściciel placówki wypełnia formularz zgłoszeniowy.
Krok 2Aplikacja jest sprawdzana pod względem jej kompletności. Placówka zostaje zaakceptowana, jako ubiegająca się o akredytację. Otrzymuje oficjalne pismo, że rozpoczęła proces ubiegania się o członkostwa w PRM
Krok 3Placówka deleguje jednego lub więcej osób na wstępne warsztaty informacyjne o Programie Członkostwa albo aranżowane jest szkolenie on-line.
Na czas wizyty kontrolnej placówka musi oddelegować przynajmniej jedną osobę, która wzięła udział we wstępnym instruktażu oraz uczestniczyła w przeprowadzeniu auto weryfikacji.
Przynajmniej dwóch przedstawicieli placówki, którzy uczestniczyli w procesie członkostwa, może zostać poproszonych o udział w wizycie kontrolnej w innej placówce.
Krok 4Placówka przedkłada dokumenty w jednej kopi papierowej podpisanej przez właściciela/dyrektora placówki lub zarząd oraz w wersji elektronicznej.
Krok 5Placówka przedkłada dokumenty w jednej kopi papierowej podpisanej przez właściciela/dyrektora placówki lub zarząd oraz w wersji elektronicznej.
Przedłożona dokumentacja jest sprawdzana pod względem kompletności.
Krok 6Zostaje powołany jedno- lub dwuosobowy zespół ekspertów, mających przeprowadzić wizytę kontrolną w ubiegającej się o członkostwo placówce.
Krok 7Wybrani eksperci oceniają dokumentację placówki.
Krok 8Eksperci przeprowadzają wizytę kontrolną w placówce. Trwa ona cały dzień roboczy, gdy placówka prowadzi normalną, codzienną aktywność. Eksperci prowadzą obserwację, rozmawiają z kierownictwem, nauczycielami, pracownikami i dokonują walidacji informacji zawartych w dokumentacji nadesłanej przez placówkę.
Krok 9Zespół ekspertów opracowuje sprawozdanie pokontrolne, które zostaje podpisane przez oraz przedstawiciela ubiegającej się o akredytację placówki, a następnie wysłane do Komisji Akredytacyjnej Polskiej Rady Montessori. Kopia sprawozdania zostaje przekazana przedstawicielowi placówki.
Krok 10Jeżeli podczas wizyty kontrolnej eksperci zidentyfikują standardy, których placówka nie spełnia lub spełnia tylko częściowo, a nie zostały one wcześniej ujęte w dokumentach, placówka jest zobowiązana opracować w ciągu 30 dni od wizyty kontrolnej plan naprawczy, opisujący działania, jakie zostaną podjęte, aby spełnić dany standard w okresie nie dłuższym niż 2 lata, ewentualnie złożyć wyjaśnienie i uzasadnienie. Oba te dokumenty muszą być zaakceptowane przez Komisję Akredytacyjną.
Krok 11Komisja Członkostwa i/ lub Akredytacji Polskiej Rady Montessori zapoznaje się ze sprawozdaniem pokontrolnym oraz zawartymi w nim rekomendacjami.
Krok 12Komisja Członkostwa i/lub Akredytacji podejmuje decyzję dotyczącą udzielenia członkostwa ubiegającej się o nią placówce. *

PROGRAM EDUKACYJNY I JEGO WYTYCZNE

Standard I.1Edukacja przez 5 dni w tygodniu
Dzieci w wieku przedszkolnym i starsze (tj. mające około 3 lat i więcej) powinny uczestniczyć w zajęciach prowadzonych metodą Montessori przez 5 dni w tygodniu, aby móc z niej w pełni skorzystać, przyswoić sobie obowiązujące zasady i zintegrować się z grupą. Młodsze dzieci powinny uczęszczać na zajęcia przynajmniej przez 3 następujące po sobie dni tygodnia.
Standard I.2Rozpoczęcie edukacji przez większość dzieci w wieku 3 lat lub młodszym
Jeżeli dzieci rozpoczynają montessoriańską edukację w późniejszym wieku, placówka dysponuje odpowiednią metodyką i wytycznymi, jak postępować, aby ułatwić uczniom proces wdrożenia się do montessoriańskiego systemu edukacyjnego bez względu na ich wiek.
Standard I.3 Całodzienny program edukacyjny metodą M. Montessorii
Placówka oferuje całodzienny program edukacyjny metodą Montessori dla wszystkich grup wiekowych (tj. dłużej niż od godz. 9:00 do 12:00), również na poziomie „Montessori dla najmłodszych” (dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat) oraz w przypadku edukacji przedszkolnej, tj.: Jeżeli placówka umożliwia dzieciom w tym wieku pozostanie tam przez cały dzień, to powinna oferować edukację metodą Montessori przez cały dzień.
Standard I.4 Liczebność grup i stosunek liczby dorosłych do liczby dzieci
Liczebność grupy oraz stosunek liczby dorosłych do liczby dzieci w grupie/klasie, umożliwiający dzieciom zbudowanie poczucia autonomii i niezależności: Zarówno liczebność uczniów w każdej grupie/klasie, jak i stosunek liczby dorosłych do dzieci musi umożliwiać dzieciom zbudowanie poczucia autonomii i niezależności. Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji PRM.
Standard I.5Grupy składają się z uczniów w różnym wieku
Na każdym poziomie montessoriańskiej edukacji grupy/klasy składają się z uczniów w różnym wieku. Placówka przydziela uczniów do klas w taki sposób, aby tworzyli grupę zróżnicowaną wiekowo i uczyli się razem dłużej niż przez jeden rok szkolny; przy czym co roku klasę opuszczają tylko ci uczniowie, którzy są gotowi, aby przejść do kolejnej klasy.
Standard I.6Polityka antydyskriminacyjna
Placówka prowadzi politykę antydyskrymiancyjną i dokłada wszelkich starań, aby

ORGANIZACJA PRZESTRZENI DYDAKTYCZNEJ

Standard II.1 Dostosowanie przestrzeni w placówce do uczniów
Przestrzeń w placówce dostosowana do potrzeb rozwojowych uczniów i podlegająca zasadzie, że uczeń w procesie edukacji stoi na pierwszym miejscu: Dzieci mają do dyspozycji przestrzeń, zorganizowaną w sposób spełniający wymogi programu Montessori; jest czysto, panuje porządek, a wszystkie pomoce i urządzenia są sprawne. uczniowie, nauczyciele oraz personel tworzyli zróżnicowaną grupę
Standard II.2Wyposażenie sali dydaktycznej w pomoce
Każda sala dydaktyczna jest w pełni wyposażona w wysokiej jakości montessoriańskie pomoce dydaktyczne, dostosowane do wieku uczniów: Placówka dysponuje listą niezbędnych montessoriańskich pomocy dydaktycznych, pomocniczych materiałów dydaktycznych oraz sprzętów, w jakie musi być wyposażona każda sala w placówce (przy uwzględnieniu wieku dzieci). Placówka zapewnia na piśmie w ramach swojej wewnętrznej dokumentacji oraz w praktyce, że sale są wyposażone zgodnie z tą listą w sprawne i kompletne pomoce, znajdujące
się w dobrym stanie.

KWALIFIKACJA KADRY NAUCZYCIELSKIEJ I PERSONELU

Standard III.1 Dyplomowani nauczyciele Montessori
Placówka posiada zdefiniowane w formie pisemnej wymogi, dotyczące nauczycieli, a w szczególności ich: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, dyplomów i certyfikatów, doświadczenia zawodowego oraz innych istotnych zagadnień, jak np. filozofia i styl nauczania. Kwalifikacje zawodowe obejmują formalne wykształcenie w zakresie nauczania metodą Montessori.
UWAGA | Ten standard nie obowiązuje nauczycieli – asystentów ani specjalistów, np. prowadzących zajęcia plastyczne czy muzyczne.
Standard III.2Ocena kandydatów w procesie rekrutacji do placówki
Ocena charakteru oraz kompetencji kandydatów na nauczycieli przed zatrudnieniem ich w placówce. Placówka działa zgodnie z procedurą rekrutacyjną, umożliwiającą ocenę kwalifikacji kandydatów zanim zostanie im zaoferowana praca. Procedura ta stanowi gwarancję, że wyselekcjonowani kandydaci posiadają umiejętności, które pozwolą im wdrożyć lub kontynuować nauczanie zgodne z
metodą Marii Montessori, jak również spełnią wszystkie wymogi ustanowione przez daną placówkę oraz stosowne przepisy prawa oświatowego. Dotyczy to zarówno kwalifikacji zawodowych, wykształcenia pedagogicznego.
UWAGA | Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji Polskiej Radzie Montessori.
Standard III.3Program rozwoju zawodowego w placówce
Placówka opracowuje i wdraża program rozwoju zawodowego dla nauczycieli oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi.
UWAGA | Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji Polskiej Radzie Montessori.
Standard III.4System oceny pracowniczej i ewaluacji
Placówka ma opracowany i wdrożony system oceny, ewaluacji oraz indywidualnego nadzoru nad nauczycielami, który obejmuje samoocenę, mentoring oraz coaching.
UWAGA | Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji Polskiej Radzie Montessori.
Standard III.5System wewnętrznej dokumentacji w placówce
Placówka wykorzystuje różne sposoby, aby usprawnić wewnętrzną komunikację, m. in. poprzez regularne organizowanie spotkań zespołu, konferencji oraz pisemny obieg dokumentów. Celem tych działań jest zapewnienie pracownikom dostępu do informacji oraz zaangażowanie ich w proces planowania i podejmowania decyzji.
UWAGA | Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji Polskiej Radzie Montessori.
Standard III.6Wakat na stanowisku nauczyciela Montesori
Plan awaryjny na wypadek nagłej konieczności zapełnienia wakatu na stanowisku nauczyciela Montessori: Placówka ma opracowaną procedurę postępowania w sytuacji pojawienia się w ciągu roku szkolnego nagłego wakatu na stanowisku nauczyciela Montessori.
UWAGA | Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji Polskiej Radzie Montessori.
Standard III.7Szkolenia oraz wsparcie nauczycieli
Szkolenie wstępne, ciągłe doskonalenie zawodowe oraz wsparcie dla nauczycieli – asystentów, nieposiadających dyplomu nauczyciela Montessori, nauczycieli – specjalistów oraz personelu pomocniczego, niezajmującego się dydaktyką.
Placówka wdraża system kształcenia dla pracowników, którzy nie mają dyplomu nauczyciela Montessori (nauczyciele – asystenci i specjaliści, personel pomocniczy). Obejmuje on szkolenie wstępne na temat placówki oraz podstawowych założeń metody Montessori i systematyczne dokształcanie w miejscu pracy, aby pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe.
UWAGA | Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji Polskiej Radzie Montessori.
Standard III.8Zastępstwo nauczyciela
Placówka ma opracowany plan działania, aby zapewnić ciągłość realizowanego programu nauczania przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w przypadku, gdy główny nauczyciel Montessori jest nieobecny w trakcie roku szkolnego. Ten standard
UWAGA | Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji
Polskiej Radzie Montessori.

ZASADY W KLASIE MONTESSORI

Standard IV.1 Nieprzerwana praca własna
Czas pracy własnej uczniów zgodnie z metodą Montessori jest nieprzerwany. Na etapie edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej harmonogram dnia w placówkach montessoriańskich jest tak zaplanowany, aby uczniowie mieli do dyspozycji, co najmniej 2,5-3 nieprzerwane godziny czasu na pracę własną poranną i 2 godzinną pracę własną, co najmniej 3 razy w tygodniu, zgodnie z metodą Montessori, którego nie mogą zakłócać lekcje prowadzone przez nauczyciela dla całej grupy, prezentacje czy inne aktywności.
Standard IV.2Zasada swobodnego poruszania się w klasie
Uczniowie mogą poruszać się po klasie swobodnie, oczywiście w granicach dobrego wychowania i ogólnie przyjętych norm zachowania.
Standard IV.3Aktywność uczniów
Uczniowie wybierają i podejmują aktywność, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz wewnętrzną ciekawością. Placówka wypracowała procedurę postępowania, do której stosują się wszyscy nauczyciele, zapewniającą niezbędną równowagę pomiędzy umożliwieniem uczniom swobodnego wyboru aktywności a koniecznością przyswojenia przez nich wiedzy ogólnej w podstawowym zakresie i zapoznania się z obowiązkowymi lekturami.
UWAGA | Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji Polskiej Radzie Montessori.
Standard IV.4Niewłaściwe i naganne zachowanie uczniów
Placówka posiada w formie pisemnej, procedurę, zgodną z filozofią Montessori, która opisuje sposób reagowania w przypadku wystąpienia niewłaściwego oraz nagannego zachowania uczniów.
UWAGA | Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji Polskiej Radzie Montessori.
Standard IV.5Zakaz stosowania kar cielesnych
Placówka stosuje się do prawa, zakazującego stosowania kar cielesnych.

PROGRAM NAUCZANIA METODĄ MARII MONTESSORI

Standard V.1 Globalny i zintegrowany program
Program nauczania w placówce obejmuje wszystkie obszary dydaktyczne właściwe dla autentycznego programu nauczania metodą Marii Montessori oraz jest zintegrowany pionowo i poziomo.
UWAGA | Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji
Polskiej Radzie Montessori.
Standard V.2Praca domowa
Praca domowa, jako uzupełnienie lub poszerzenie aktywności szkolnej, służącej rozwijaniu zainteresowań. Nauczyciele nie zadają prac domowych dzieciom w wieku przedszkolnym (3 do 12 lat); w późniejszym okresie prace domowe mogą być zadawane, ale ich celem jest realizacja jakiegoś ciekawego dla uczniów projektu (najlepiej do wyboru). Na każdym poziomie nauczania nauczyciele mogą proponować uczniom pracę domową dla chętnych osób (np. polecając im przeczytanie jakiejś książki, opracowanie projektu czy aktywność).
Standard V.3Nauczanie poprzez doświadczenia
Uczeń jest najważniejszy w procesie nauczania. Placówka na każdym poziomie nauczania daje uczniom możliwość nauki poprzez bezpośredni kontakt z pomocami dydaktycznymi, samodzielne eksperymentowanie, eksplorowanie, badanie i doświadczanie
Standard V.4Uzpełnienie montessoriańskich pomocy
Wartościowe pozycje literackie i inne materiały źródłowe są wykorzystywane jako uzupełnienie montessoriańskich pomocy dydaktycznych na każdym poziomie nauczania: Podręczniki i zeszyty ćwiczeń nie są używane w edukacji przedszkolnej, a w szkole podstawowej ewentualnie wyłącznie jako uzupełnienie montessoriańskich pomocy dydaktycznych, stanowiących główne źródło pozyskiwania wiedzy. W szkole średniej kluczową rolę w procesie uczenia się odgrywa samodzielne poszukiwanie informacji na dany temat oraz zdobywanie własnych doświadczeń.

SPOSÓB OCENIANIA UCZNIÓW

Standard VI.1 Codzienna obserwacja uczniów
Montessoriański program nauczania przewiduje codzienną obserwację uczniów dokonywaną przez nauczycieli. Taka stała i systematyczna obserwacja stanowi jeden z czynników, wpływających na program nauczania.
Standard VI.2Cele pedagogiczne
Dokumentacja dotycząca podstawowych celów pedagogicznych w zakresie wiedzy i umiejętności, jakie powinni posiadać uczniowie.Placówka powinna posiadać zdefiniowane cele pedagogiczne, dotyczące wiedzy oraz umiejętności, jakie powinni posiadać uczniowie na każdym etapie nauczania
UWAGA | Standard obowiązujący placówki ubiegające się o proces akredytacji
Polskiej Radzie Montessori.
Standard VI.3Indywidualne potrzeby uczniów
Zasada szacunku i wrażliwości na indywidualne potrzeby ucznia w zakresie jego postępów na nauce i rozwoju. Montessoriański program nauczania umożliwia uczniom czynienie postępów w nauce przy uwzględnieniu ich indywidualnego tempa pracy i pozwala im pogłębiać wiedzę w danym obszarze, gdy są na to gotowi. Każdy uczeń jest postrzegany jako odrębna jednostka w kontekście planowania jego
programu nauczania i oceny postępów w nauce.
Standard VI.4Monitorowanie postępów uczniów
Zespół narzędzi stosowanych w procesie oceny postępów uczniów w nauce oraz ich rozwoju. Placówka korzysta z licznych narzędzi oraz metod, adekwatnych do wieku oraz poziomu rozwojowego uczniów, służących ocenie ich postępów w nauce oraz progresu rozwojowego zamiast polegać na standardowych testach i ocenach.
Standard VI.5Informacja zwrotna o postępach dla ucznia
Informowanie na temat postępów uczniów w nauce i rozwoju źródłem ich poczucia własnej wartości, motywacji oraz odpowiedzialności: Placówka udziela informacji o postępach uczniów w sposób konstruktywny, który ma im pozytywnie służyć. Dzieci się uczą, aby zaspokoić swoją naturalną ciekawość, a nie dla stopni i nagród.

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Standard VII.1 Kompetencje dyrektora placówki
Dyrektor placówki przeszkolony w zakresie pedagogiki metodą Marii Montessori. Dyrektor musi posiadać wiedzę z zakresu „najlepszych praktyk” w montessoriańskiej edukacji i gwarantować swoją osobą, że realizowany w danej placówce program nauczania jest zgodny z oryginalnymi założeniami pedagogiki dr Montessori.
Standard VII.2Spójność w funkcjonowaniu placówki
Programy edukacyjne w placówce są spójne pod względem filozofii nauczania oraz praktyki dydaktycznej na każdym poziomie nauczania
Standard VII.3Zgodność z Kodeksem Etyki Polskiej Rady Montessori
Placówka przestrzega Kodeksu Etyki Polskiej Rady Montessori (załącznik nr 1) w kontaktach z rodzicami, uczniami, pracownikami oraz innymi instytucjami oświatowymi.