Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

Regulamin uczestnictwa w XIII Konferencji Montessori. Montessori Mindfully

Regulamin udziału w konferencji w trybie online znajduje się poniżej regulaminu uczestnictwa w formie stacjonarnej.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą:
XIII Konferencja Montessori. Montessori Mindfully, organizowanej przez:
A. Polską Radę Montessori z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 11 lok 3, 00-660 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000682719, w Sądzie Rejonowym dla Miasta St.Warszawy pod nazwą Stowarzyszenie Polska Rada Montessori, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:7010704350
B. Be Alive Zuzanna Załoga z siedzibą w Warszawie, ul. Blaszana 1/113, 03-703 Warszawa, NIP: 8231536992, REGON: 147384050
Adres poczty elektronicznej: kontakt@konferencjamontessori.pl. 
2. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14.04.2024 w Hotelu DoubleTree by Hilton, ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa.
3. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.


§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www. radamontessori.pl
b) Organizator – oznacza Stowarzyszenie Polska Rada Montessori z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 13, 02-677, NIP: 7010704350
c) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora Konferencję pod nazwą: XIII Konferencja Montessori. Montessori Mindfully odbywającą się w Hotelu DoubleTree by Hilton, ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa.
d) Rejestracja  – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej (Rejestracja indywidualna) lub grupy osób reprezentujących daną organizację (Rejestracja zbiorowa) w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: www.radamontessori.pl za pomocą którego następuje Rejestracja. 
f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.
g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.
h) Warsztaty piątkowe – część konferencji odbywająca się 12 kwietnia, przeznaczona dla kadry kierowniczej placówek edukacyjnych


§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: www.radamontessori.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.
2. Uczestnik może dokonać rejestracji samodzielnie (Rejestracja indywidualna) lub zostać zarejestrowany przez osobę do tego uprawnioną (Rejestracja zbiorowa).
3. Niezależnie od wybranej formy rejestracji, każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień.
4. Zakres działania Systemu rejestracyjnego obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji (polegającą na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, aktualizowaniu, uzupełnianiu i usuwaniu tych danych) przez Organizatora.
5. Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa–certyfikat udziału w Konferencji. Uczestnik upoważnia Organizatora do przesłania certyfikatu drogą elektroniczną.
6. Udział w Warsztatach piątkowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola w Formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji.


§ 4. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej kontakt@konferencjamontessori.pl  lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
2.Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
3.Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
4.Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.


§5. PŁATNOŚCI

1. Udział w Konferencji jest płatny. Koszt udziału jest zmienny i zależy od ilości pozostałych do sprzedaży pakietów. Pierwsza pula 150 pakietów sprzedawana jest w cenie 690 zł / pakiet, następna pula w ilości 150 sztuk sprzedawana jest w cenie 750 zł/ pakiet, kolejne 100 pakietów i więcej sprzedawanych jest w cenie 790 zł. 
2. Aktualna cena za udział w konferencji dostępna jest na stronie internetowej konferencji 
3. Pakiet konferencyjny obejmuje udział w 2-dniowej Konferencji wraz z przerwami kawowymi, 2 lunchami, możliwością uczestnictwa w sesjach plenarnych i warsztatach równoległych, targach partnerów Montessori a także certyfikat po zakończeniu konferencji i okolicznościową torbę. 
4. Udział w warsztatach w dniu 12.04.2024 jest dodatkowo płatny. Koszt uczestnictwa to 290 zł. 
4. Cena zawiera VAT w wysokości 0%.
5. Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT. Warunkiem otrzymania faktury jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika sekcji Dane do faktury w Formularzu rejestracyjnym.
6. Faktury VAT będą wystawiane przez Organizatora po zaksięgowaniu płatności na jego koncie bankowym.
7. Placówki edukacyjne oraz jednostki samorządowe uprawnione są do otrzymania faktury z 14-dniowym terminem płatności, jeśli rejestracja będzie dokonana w czasie nie krótszym niż 14 dni do rozpoczęcia konferencji, w przypadku późniejszej rejestracji, zostanie wystawiona faktura z krótszym terminem płatności. W celu uzyskania odroczonego terminu płatności, należy w Formularzu rejestracyjnym wybrać formę płatności Przelew bankowy, a następnie wysłać prośbę o wystawienie faktury wraz z danymi organizacji na adres: kontakt@konferencjamontessori.pl
8. Dostępne formy płatności:
a) przelew bankowy na konto Organizatora: 83 1090 1883 0000 0001 3488 9312, Santander Bank (w tytule przelewu prosimy podać nazwę wydarzenia, imię i nazwisko uczestnika lub numer faktury w przypadku otrzymania dokumentu z odroczonym terminem płatności),
b) płatność kartą poprzez system płatności PayU,
c) szybki przelew internetowy poprzez serwis transakcyjny banku Uczestnika,
d) płatności Blik.

§6. TRANSPORT I ZAKWATEROWANIE

1. Koszt ewentualnego zakwaterowania i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2. Uczestnicy mogą korzystać z bezpłatnego parkingu w Hotelu w czasie trwania konferencji
3. Istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie, w którym odbywa się konferencja. Szybka rezerwacja po cenach specjalnych dla uczestników konferencji możliwa jest poprzez link: https://www.hilton.com/en/attend-my-event/wawccdi-gmohl-2c8b5e69-8985-4f99-a802-969289615f60/. Ilość miejsc w puli rezerwacji jest ograniczona. Otrzymanie faktury za nocleg jest możliwe po dokonaniu rezerwacji i kontakcie pod adresem mailowym: doubletreewarsaw.reservations@hilton.com
4. Organizator nie świadczy usług pośrednictwa w sprzedaży noclegów i nie jest stroną w przypadku jakichkolwiek wzajemnych roszczeń pomiędzy Uczestnikiem i Hotelem.


§7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1.Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 
2. Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz regulaminu Hotelu.
3. Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora.
4. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegana obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego, a także niezakłócania porządku publicznego.
6. Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu konferencji: 
• osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
• osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty,
• osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego
7. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody na mieniu Organizatora, Hotelu lub innych Uczestników.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru


§9 REZYGNACJA

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji i uzyskać zwrot poniesionych kosztów w wysokości 90% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do dnia 29.02.2024. Po tym terminie opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. Nieobecność uczestnika na konferencji nie uprawnia go do otrzymania zwrotu wpisowego. Istnieje możliwość zmiany nazwiska uczestnika do dnia 05.04.2024 po uprzednim zgłoszeniu tego drogą mailową na adres: kontakt@konferencjamntessori.pl


§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.
2.W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, zmiany osób prelegentów, a także do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym. W przypadku zaistnienia siły wyższej i przełożenia Konferencji na inny termin, uczestnik który dokonał opłaty będzie uprawniony do jej zwrotu bądź zaliczenia jej na poczet uczestnictwa w Konferencji w nowym terminie.


§ 11.  ZASADY WYKORZYSTANIA WIZERUNKU, GŁOSU ORAZ WYPOWIEDZI

1. Organizator oświadcza, a Uczestnik wyraża zgodę na to, że przebieg Konferencji będzie rejestrowany w formie nagrania audiowizualnego oraz/lub zdjęć, a także stworzone utwory będą wykorzystywane do celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa, media społecznościowe, itp.) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy: Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora, jak również samej Konferencji (komercyjne wykorzystanie).  
2. Organizator informuje, że rejestracja materiału, o którym mowa w §11.1. będzie mieć miejsce na terenie całego obiektu, na którym odbywać się będzie Konferencja, chyba że Organizator w sposób wyraźny wyznaczy strefy wolne od nagrywania.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania swojego wizerunku oraz/lub głosu i wypowiedzi (jeżeli Uczestnik takowych udzieli w trakcie dyskusji prelekcyjnych oraz/lub do kamery) oraz rozpowszechniania ich jako elementów ww. utworów do celów wymienionych w ust. 1 powyżej, i niniejszym udziela niewyłącznej oraz nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na ich wykorzystanie przez Organizatora oraz wszelkie upoważnione do tego przez Organizatora podmioty na różnych polach eksploatacji materiałów, w szczególności:
– utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej w tym w Internecie),
– zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
– publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,
– wypożyczenie, najem, użyczenie nośników, na których utrwalono wizerunek, głos, wypowiedź,
– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
– wykorzystanie na różnego rodzaju stronach internetowych (m.in. na stronie Organizatora).

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
b) podejmują działania zmierzające do objęcia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;
c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
10. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu

Regulamin udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Montessori w trybie ONLINE


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą:
XIII Międzynarodowa Konferencja Montessori. Montessori Mindfully, organizowanej przez Polską Radę Montessori z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 11/3, 00-660 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000682719, w Sądzie Rejonowym dla Miasta St.Warszawy pod nazwą Stowarzyszenie Polska Rada Montessori, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010704350 , adres poczty elektronicznej: biuro@radamontessori.pl.
2. Konferencja odbędzie się w wersji online w dniach 13 i 14.04.2024 i będzie transmitowana za pośrednictwem sieci Internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie www.konferencjamontessori.pl
3. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:
a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.konferencjamontessori.pl
b) Organizator – oznacza Polską Radę Montessori z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 11/3, 00-660 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000682719, w Sądzie Rejonowym dla Miasta St.Warszawy pod nazwą Stowarzyszenie Polska Rada Montessori, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010704350
c) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora Konferencję ONLINE pod nazwą: XIII Międzynarodowa Konferencja Montessori. Montessori Mindfully
d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: www.konferencjamontessori.pl za pomocą którego następuje Rejestracja.
f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.
g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w Konferencji online wymaga połączenia z Internetem za pomocą komputera osobistego lub urządzeń przenośnych z dostępem do przeglądarek:
– Mozilla Firefox w wersji 70 lub wyższej,
– Google Chrome w wersji 70 lub wyższej,
– Safari w wersji 12 lub wyższej,
– Opera w wersji 66 lub wyższej.
Szybkość internetu powinna umożliwić swobodne odtwarzanie transmisji na kanale YouTube.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane słabą jakością internetu i sprzętu użytkownika.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: www.konferencjamontessori.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.
2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy.
3. Indywidualny link do transmisji online z Konferencji zostanie wysłany mailem maksymalnie na dzień przed rozpoczęciem Konferencji, tj. do dnia 12.04.2024
4. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji (polegającą na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, aktualizowaniu, uzupełnianiu i usuwaniu tych danych) przez Organizatora.
5.Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa – certyfikat udziału w Konferencji. Uczestnik upoważnia Organizatora do przesłania certyfikatu drogą elektroniczną.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
2. Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji (w przypadku reklamacji dotyczących dostępu do transmisji na żywo).
3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

§6. PŁATNOŚCI

1. Udział w Konferencji jest płatny. Koszt udziału wynosi 350 zł brutto.
2. Warunki udziału, ceny lub zniżki określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
3. Cena za udział w Konferencji online obejmuje:
–transmisje live wybranych wykładów i warsztatów,
– indywidualny link do transmisji (możliwość oglądanie w jednym czasie na jednym urządzeniu, możliwość przełączania między warsztatami),
– 30-dniowy dostęp online do zapisów transmisji wszystkich wykładów i warsztatów, które były obecne w programie konferencji online,
– dostęp do strefy partnerów w aplikacji konferencyjnej oraz certyfikat udziału.
5. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi na stronie internetowej z Rejestracją.
6. Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury za uczestnictwo.

§7. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Dostępne formy płatności:
a) płatność kartą poprzez system płatności PayU
b) szybki przelew internetowy poprzez serwis transakcyjny banku Uczestnika
c) płatności Blik
2. Opłatę za Konferencję można dokonać także na konto bankowe:
Stowarzyszenie Polska Rada Montessori
83 1090 1883 0000 0001 3488 9312, Santander Bank
(w tytule przelewu prosimy podać nazwę wydarzenia, imię i nazwisko uczestnika lub numer faktury w przypadku otrzymania dokumentu z odroczonym terminem płatności)

§8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

§9. REZYGNACJA

1. W przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przez osobę, która się zarejestrowała i opłaciła swój udział, możliwe jest przepisanie pakietu na inną osobę, wysyłając taką informację na adres: kontakt@konferencjamontessori.pl. Organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty rejestracyjnej w przypadku rezygnacji bez względu na termin rezygnacji i jego przyczynę.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.
3.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, zmiany osób prelegentów, a także do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odłączenia Uczestnika od streamingu online przy nieporządnym zachowaniu Uczestnika w trakcie Konferencji Online.
5. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
8. Wszelkie spory pomiędzy Oraanizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
9. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.